nhịp

Nhịp kèo 2×4 có thể kéo dài bao xa nếu không có giá đỡ

Vì kèo mái 2×4 bằng gỗ thông vàng phương Nam (SYP) loại 1 có thể kéo dài tối đa 8'- 0” cách xa nhau ở 16” OC. Đối với kèo, cấp độ và khoảng cách có cùng kích thước, SPF có thể cho phép khoảng cách tối đa là 7'-6'.

ĐọC Thêm

Khoảng cách vì kèo 2×6 mà không cần hỗ trợ là bao xa

Vì kèo mái 2×6 bằng gỗ thông vàng phương Nam (SYP) loại 1 có thể kéo dài tối đa 12'- 6” cách xa nhau ở 16” OC. Đối với kèo, cấp độ và khoảng cách có cùng kích thước, SPF có thể cho phép khoảng cách tối đa là 11'-9'.

ĐọC Thêm

Nhịp kèo 2×10 có thể kéo dài bao xa nếu không có giá đỡ

Vì kèo mái 2×10 bằng gỗ thông vàng phương Nam (SYP) loại 1 có thể kéo dài tối đa 21'- 1” cách xa nhau ở 16” OC. Đối với kèo, cấp độ và khoảng cách có cùng kích thước, SPF có thể cho phép nhịp tối đa là 18'-5'.ĐọC Thêm

Nhịp kèo 2×12 có thể kéo dài bao xa nếu không có giá đỡ

Vì kèo mái 2×12 bằng gỗ thông vàng phương Nam (SYP) loại #1 có thể kéo dài tối đa 25'- 7” cách xa nhau ở 16” OC. Đối với kèo, cấp độ và khoảng cách có cùng kích thước, SPF có thể cho phép khoảng cách tối đa là 21'-5'.ĐọC Thêm

Nhịp kèo 2×8 có thể kéo dài bao xa nếu không có giá đỡ

Vì kèo mái 2×8 bằng gỗ thông vàng phương Nam (SYP) loại 1 có thể kéo dài tối đa 16'- 6” cách xa nhau ở 16” OC. Đối với kèo, cấp độ và khoảng cách có cùng kích thước, SPF có thể cho phép nhịp tối đa là 15'-1'.

ĐọC Thêm